آخرین خبر/ آدم ها خیلی با هم فرق ندارند؛ کارمند بانک، موزیسین و ...

آخرش خواسته های ما از زندگی یکسان است ...


شبانه ها
کازوئو ایشی گورو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید