آخرین خبر/ می دانست که پس از او دیگر نخواهم توانست هیچ کس دیگری را دوست بدارم. از این رو ترتیبی داد که دیگر راه بازگشتی وجود نداشته باشد و سدی بزرگ بین ما گذاشت.

مرد داستان فروش
یوستین گاردرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید