٣٧٣
٠

آخرین خبر/ چرا شکسپیر در تمام زندگی اش نمایش نامه نوشت و هیچ وقت رمان ننوشت؟ پاسخ را از زبان افشین هاشمی در برنامه کتاب باز ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید