آخرین خبر/ روزهامان را
در رنگ‌های مختلف تا کردی
و در چمدانت گذاشتی
کاش
چون آسمان
چشم‌های بیشتری برای گریه داشتم

حتا اگر هزار پا بودم
با هر هزار پا کنارت می‌ماندم
اما
تو با همین دوپا
تنها به رفتن فکر می‌کنی

گروس عبدالملکیان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید