آخرین خبر/ فکر نمی کنم چیزی به اندازه ی خنده، واگیر داشته باشد. غم و اندوه هم می تواند واگیر داشته باشد. 
امّا ترس، چیزِ دیگری ست. ترس نمی تواند به راحتیِ شادی و غم سرایت کند و این، بسیار خوب است. ما با ترسهایمان، کمابیش تنهاییم…

دختر پرتقالی
یوستین گردر 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar