آخرین خبر/ مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت:
سوختیم و دود نکردیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید