منظوم/ شایسته ایرانی، بازیگر سریال ستایش این عکس را منتشر کرد.