آخرین خبر/ شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت:
صحنه کارت به کارت کردن دستمزد حرمله توسط یزید لعنت اله
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید