آخرین خبر/ علی کریمی نوشت: زندگى تاس خوب اوردن نیست، تاس بد را خوب بازى کردن است!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید