آخرین خبر/ خواننده میگه تنگه غروبه، یکی میگه پنکه تو جونت!. به مردهایی که میگن فمنیسم هستن اعتماد نکنید