آخرین خبر/ دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: یه روز یه جا سر فرصت برات تعریف می کنم...