آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم ….
مرا فریاد کن!
شاملو
عکس معین باقری