آخرین خبر/ علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت: دلخوش به خنده‌های من خیره سر نباش
دیوانه ها به لطف خدا غالبن خوش اند