آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: جیرجیرکها
یک کلمه بیشتر ندارند
با همان یک کلمه هم بی شک
چیزی به جز دوستت دارم نمی گویند
دیوانه که نیستند
کدام حرف را می شود تا صبح بیدار ماند
واینهمه تکرار کرد ؟!
#رویا_شاه_حسین_زاده شاه