آخرين خبر/ شيوا ابراهيمي با انتشار اين عکس نوشت: دوست دارم برايت چاي بريزم، قوري سنگين را
بلند کنم و آرام سرش را پايين بياورم
تا جوهر خوش عطرش در فنجان چينيِ تو بخار کند.
يا وقت هايي که اين جا نيستي، يا سرِ کاري
دوست دارم به دستانِ کاسه شده ات فکر کنم که جرعه اي مي نوشي
جرعه اي با نيم خندِ رنگ پريده ي لبانت
دوست دارم بپرسم: با شير يا شکر؟
و جواب هايي که نمي دانم هنوز
چرا که همان لحظه وجودت را در چشمانت مي بينم و همه چيز از يادم مي رود.
جَسمين، گان پادِر، اسام، اِرل گِرِي، سِيلان
من نام تمام چاي ها را دوست دارم
مي پرسم تو چه دوست داري؟
اما براي تو فرقي نمي کند
هر وقت هم که باشد فرقي نمي کند
همچون زناني که در سراشيب هاي کوه وو-يي
شيرين ترين برگ ها را برداشت مي کنند
من عاشق توام، عاشقت شده ام و برايت چاي مي ريزم 
کَرول اَن دافي
ترجمه: يگانه وصالي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar