آخرین خبر/ شهرزاد کمال‌زاده این عکس ها نوشت:

از اینکه جوری زندگی کنی که اکثریت درک نمی کنند نترس