بروز شده در ٠٢ آبان ١٣٩٩ ساعت ٠٢:١١

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
١,١٤١,٥٠٤
بهبود یافتگان
٣١,١٢٣,٥٤٢
مبتلایان
٤١,٩٣٢,٧١٧
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
٢٢٨,٢٧٢
٥,٦٤٦,٥١٤
٨,٦٥٢,٠٨٩
٢-هند
١١٧,٣٣٦
٦,٩٤٦,٣٢٥
٧,٧٥٩,٦٤٠
٣-برزیل
١٥٥,٩٠٠
٤,٧٥٦,٤٨٩
٥,٣٣٢,٦٣٤
٤-روسیه
٢٥,٢٤٢
١,١٠٧,٩٨٨
١,٤٦٣,٣٠٦
٥-اسپانیا
٣٤,٥٢١
١,٠٩٠,٥٢١
٦-آرژانتین
٢٧,٥١٩
٨٤٠,٥٢٠
١,٠٣٧,٣٢٥
٧-فرانسه
٣٤,٢١٠
١٠٨,٥٩٩
٩٩٩,٠٤٣
٨-کلمبیا
٢٩,٦٣٦
٨٩٣,٧١٢
٩٩٠,٢٧٠
٩-پرو
٣٣,٩٨٤
٧٩٦,٧١٩
٨٧٩,٨٧٦
١٠-مکزیک
٨٧,٤١٥
٦٣٢,٠٣٧
٨٦٧,٥٥٩
١١-انگلستان
٤٤,٣٤٧
٨١٠,٤٦٧
١٢-آفریقای جنوبی
١٨,٨٤٣
٦٤٢,٥٦٠
٧١٠,٥١٥
١٣-ایران
٣١,٦٥٠
٤٤٢,٦٧٤
٥٥٠,٧٥٧
١٤-شیلی
١٣,٧٩٢
٤٦٩,٧٦٥
٤٩٧,١٣١
١٥-ایتالیا
٣٦,٩٦٨
٢٥٩,٤٥٦
٤٦٥,٧٢٦
١٦-عراق
١٠,٤٦٥
٣٧١,٨٢٦
٤٤٢,١٦٤
١٧-آلمان
١٠,٠٤٤
٣٠٦,١٠٠
٤٠٣,٨٧٤
١٨-بنگلادش
٥,٧٤٧
٣١٠,٥٣٢
٣٩٤,٨٢٧
١٩-اندونزی
١٢,٩٥٩
٣٠١,٠٠٦
٣٧٧,٥٤١
٢٠-فیلیپین
٦,٧٨٣
٣١٢,٣٣٣
٣٦٣,٨٨٨
٢١-ترکیه
٩,٥٨٤
٣١٠,٠٢٧
٣٥٥,٥٢٨
٢٢-عربستان سعودی
٥,٢٥٠
٣٣٠,١٨١
٣٤٣,٧٧٤
٢٣-پاکستان
٦,٧٠٢
٣٠٩,١٣٦
٣٢٥,٤٨٠
٢٤-اوکراین
٦,٠٤٣
١٣٤,٨٩٨
٣٢٢,٨٧٩
٢٥-هلند
٦,٩١٩
٢٦٢,٤٠٥
٢٦-بلژیک
١٠,٥٣٩
٢١,٧١٧
٢٥٣,٣٨٦
٢٧-جمهوری چک
١,٨٢٨
٨٣,٦٤٩
٢١٦,٤٢٥
٢٨-لهستان
٤,٠١٩
١٠٢,٢٠٤
٢١٤,٦٨٦
٢٩-کانادا
٩,٨٦٢
١٧٥,٨٠٥
٢٠٩,١٤٨
٣٠-رومانی
٦,١٦٣
١٤١,٠٨٩
١٩٦,٠٠٤
٣١-مراکش
٣,١٣٢
١٥٤,٤٨١
١٨٦,٧٣١
٣٢-اکوادور
١٢,٥٠٠
١٣٤,١٨٧
١٥٦,٤٥١
٣٣-نپال
٨١٢
١٠٢,٨٢٠
١٤٨,٥٠٩
٣٤-بولیوی
٨,٥٥٨
١٠٦,٣٣٠
١٤٠,٢٢٨
٣٥-قطر
٢٢٨
١٢٧,٣٢٨
١٣٠,٤٦٢
٣٦-پاناما
٢,٥٩٧
١٠٢,٧٢٥
١٢٦,٤٣٥
٣٧-جمهوری دومینیکن
٢,٢١٢
١٠٠,٩٢٠
١٢٢,٨٧٣
٣٨-امارات متحده عربی
٤٧٤
١١٣,٣٦٤
١٢٠,٧١٠
٣٩-کویت
٧٣٠
١١٠,٧١٤
١١٩,٤٢٠
٤٠-عمان
١,١٤٧
٩٧,٩٤٩
١١١,٨٣٧
٤١-قزاقستان
١,٧٩٦
١٠٥,٣٨٥
١٠٩,٩٠٧
٤٢-پرتغال
٢,٢٤٥
٦٤,٥٣١
١٠٩,٥٤١
٤٣-سوئد
٥,٩٣٠
١٠٨,٩٦٩
٤٤-مصر
٦,١٦٦
٩٨,٦٢٤
١٠٦,٠٦٠
٤٥-گواتمالا
٣,٥٨٠
٩٢,٦٦٥
١٠٣,١٧٢
٤٦-کاستاریکا
١,٢٥١
٦١,١٦٢
١٠٠,٦١٦
٤٧-سوئیس
٢,٠٤٦
٥٥,٧٠٠
٩٧,٠١٩
٤٨-ژاپن
١,٦٨٥
٨٧,٦٦٦
٩٤,٥٢٤
٤٩-اتیوپی
١,٣٩٦
٤٥,٢٦٠
٩١,٦٩٣
٥٠-هندوراس
٢,٥٩٦
٣٦,٣٤١
٩١,٠٧٨
٥١-بلاروس
٩٤٥
٨١,٥٠١
٩٠,٣٨٠
٥٢-ونزوئلا
٧٥٣
٨١,٦٢٦
٨٨,٠٣٥
٥٣-چین
٤,٦٣٤
٨٠,٨٥٠
٨٥,٧٢٩
٥٤-بحرین
٣٠٨
٧٥,٨٤٠
٧٩,٢١١
٥٥-اتریش
٩٤١
٥٣,٩٧٠
٧١,٨٤٤
٥٦-ارمنستان
١,١٣١
٤٩,٧٨٧
٧٠,٨٣٦
٥٧-مولداوی
١,٦٤١
٥٠,٤٢٢
٦٩,٥٦٨
٥٨-لبنان
٥٥٢
٣١,٤٠٩
٦٧,٠٢٧
٥٩-ازبکستان
٥٤٠
٦١,٦٥٨
٦٤,٤٣٩
٦٠-نیجریه
١,١٢٧
٥٦,٩٨٥
٦١,٨٠٥
٦١-سنگاپور
٢٨
٥٧,٨٢٩
٥٧,٩٤١
٦٢-پاراگوئه
١,٢٥٠
٣٧,٦٧٣
٥٦,٨١٩
٦٣-الجزایر
١,٨٨٨
٣٨,٦١٨
٥٥,٣٥٧
٦٤-ایرلند
١,٨٧١
٢٣,٣٦٤
٥٤,٤٧٦
٦٥-قرقیزستان
١,١٢٢
٤٦,٧٢٦
٥٤,٠٠٦
٦٦-لیبی
٧٦٨
٢٩,٠٥٧
٥٢,٦٢٠
٦٧-مجارستان
١,٣٠٥
١٥,٢٥٤
٥٢,٢١٢
٦٨-فلسطین
٤٣٥
٤٢,٥٤٤
٤٩,١٣٤
٦٩-غنا
٣١٢
٤٦,٧٨٩
٤٧,٥٣٨
٧٠-جمهوری آذربایجان
٦٤٨
٤٠,٦١٩
٤٧,٤١٨
٧١-کنیا
٨٧٠
٣٣,٠٥٠
٤٧,٢١٢
٧٢-اردن
٤٨١
٧,٣٤٠
٤٦,٤٤١
٧٣-تونس
٧٤٠
٥,٠٣٢
٤٥,٨٩٢
٧٤-مانمار
١,٠٠٥
٢١,١٤٤
٤١,٠٠٨
٧٥-افغانستان
١,٥٠٥
٣٣,٨٣١
٤٠,٦٢٦
٧٦-دانمارک
٦٩٤
٣٠,٨٧٧
٣٧,٧٦٣
٧٧-صربستان
٧٨٣
٣١,٥٣٦
٣٧,٥٣٦
٧٨-بوسنی و هرزگوین
١,٠٥١
٢٥,٩٨٩
٣٧,٣١٤
٧٩-اسلواکی
١١٥
٨,٧٦٣
٣٥,٣٣٠
٨٠-بلغارستان
١,٠٦٤
١٧,٨٣٣
٣٤,٩٣٠
٨١-السالوادور
٩٣٦
٢٧,٩٠٤
٣٢,٢٦٢
٨٢-کرواسی
٤٠٦
٢٢,٠٦٤
٢٩,٨٥٠
٨٣-یونان
٥٤٩
٩,٩٨٩
٢٨,٢١٦
٨٤-استرالیا
٩٠٥
٢٥,١٥٩
٢٧,٤٦٦
٨٥-کره جنوبی
٤٥٣
٢٣,٦٤٧
٢٥,٥٤٣
٨٦-مقدونیه
٨٧٤
١٨,٠٤٧
٢٥,٤٧٣
٨٧-مالزی
٢٠٤
١٥,٤١٧
٢٣,٨٠٤
٨٨-گرجستان
١٧٨
٩,٤٠١
٢٢,٨٠٣
٨٩-کامرون
٤٢٥
٢٠,١١٧
٢١,٥٧٠
٩٠-ساحل عاج
١٢١
٢٠,٠٨٨
٢٠,٣٩٠
٩١-آلبانی
٤٦٥
١٠,٣٩٥
١٨,٢٥٠
٩٢-اسلوونی
٢١١
٧,٢٩٩
١٧,٦٤٦
٩٣-نروژ
٢٧٩
١١,٨٦٣
١٧,٢٣٤
٩٤-ماداگاسکار
٢٣٨
١٦,٢١٥
١٦,٨١٠
٩٥-مونته‌نگرو
٢٥٣
١٢,٠٩٣
١٦,٢٥٩
٩٦-زامبیا
٣٤٦
١٥,١٦٨
١٦,٠٣٥
٩٧-سنگال
٣٢١
١٤,٠٢٦
١٥,٥٠٨
٩٨-فنلاند
٣٥٥
٩,٨٠٠
١٤,٢٥٥
٩٩-سودان
٨٣٦
٦,٧٦٤
١٣,٧٢٤
١٠٠-نامیبیا
١٣٣
١٠,٦٠٩
١٢,٤٦٠
١٠١-لوکزامبورگ
١٤٠
٨,٤٧٤
١٢,٣٣٣
١٠٢-گینه
٧١
١٠,٤٧٤
١١,٦٣٥
١٠٣-موزامبیک
٨١
٩,٢٢٦
١١,٥٥٩
١٠٤-مالدیو
٣٧
١٠,٣٨٣
١١,٣٥٨
١٠٥-جمهوری دموکراتیک کنگو
٣٠٤
١٠,٣٧٩
١١,٠٩٧
١٠٦-اوگاندا
٩٨
٧,٢١٠
١١,٠٤١
١٠٧-تاجیکستان
٨١
٩,٧٢٤
١٠,٦٥٣
١٠٨-گویان فرانسه
٦٩
٩,٩٩٥
١٠,٣٤٢
١٠٩-هائیتی
٢٣١
٧,٣١١
٩,٠٠٧
١١٠-گابن
٥٤
٨,٤٧٩
٨,٩٠١
١١١-لیتوانی
١٢٥
٣,٧٧٣
٨,٦٦٣
١١٢-جامائیکا
١٧٩
٤,٠٩٥
٨,٦٠٠
١١٣-آنگولا
٢٦٠
٣,٣٠٥
٨,٥٨٢
١١٤-زیمبابوه
٢٣٦
٧,٧٤٢
٨,٢٤٢
١١٥-کیپ ورد
٩١
٦,٩٤٠
٨,١٢٢
١١٦-موریتانی
١٦٣
٧,٣٦٩
٧,٦٥٠
١١٧-گوادلوپ
١١٥
٢,١٩٩
٧,٣٢٩
١١٨-کوبا
١٢٨
٥,٨٧١
٦,٤٢١
١١٩-سری‌لانکا
١٤
٣,٥٦١
٦,٢٨٧
١٢٠-باهاما
١٣٠
٣,٧٠٥
٦,١٣٥
١٢١-مالاوی
١٨٣
٤,٧٦٤
٥,٨٧٤
١٢٢-سوازیلند
١١٦
٥,٤٦٨
٥,٨١٤
١٢٣-بوتسوانا
٢١
٩١٥
٥,٦٠٩
١٢٤-جیبوتی
٦١
٥,٣٨٩
٥,٥٢٢
١٢٥-ترینیداد و توباگو
١٠٣
٣,٨٧٦
٥,٤٤٦
١٢٦-نیکاراگوئه
١٥٥
٤,٢٢٥
٥,٤٣٤
١٢٧-هنگ کنگ
١٠٥
٥,٠١٩
٥,٢٨١
١٢٨-سوریه
٢٥٧
١,٦٢٩
٥,٢٢٤
١٢٩-پلی‌نزی فرانسه
١٩
٣,٥٣٦
٥,١٦١
١٣٠-کنگو
٩٢
٣,٨٨٧
٥,١٥٦
١٣١-سورینام
١٠٩
٤,٩٩١
٥,١٥٠
١٣٢-مالت
٤٩
٣,٣٨٤
٥,١٣٧
١٣٣-گینه استوایی
٨٣
٤,٩٥٤
٥,٠٧٤
١٣٤-رواندا
٣٤
٤,٨٠٣
٥,٠١٧
١٣٥-رئونیون
١٩
٤,٤٤٥
٥,٠١٥
١٣٦-جمهوری آفریقای مرکزی
٦٢
١,٩٢٤
٤,٨٥٨
١٣٧-آروبا
٣٦
٤,١٢٠
٤,٣٨٩
١٣٨-ایسلند
١١
٣,٠٩٨
٤,٢٦٨
١٣٩-استونی
٧١
٣,٣٦٦
٤,٢٤٧
١٤٠-مایوت
٤٤
٢,٩٦٤
٤,٢٠٣
١٤١-لتونی
٤٩
١,٣٥٧
٣,٩٥٨
١٤٢-سومالی
١٠٢
٣,١٦٦
٣,٨٩٧
١٤٣-گویان
١١٦
٢,٨٣٩
٣,٨٥٠
١٤٤-آندورا
٦٣
٢,٤٧٠
٣,٨١١
١٤٥-تایلند
٥٩
٣,٥١٤
٣,٧١٩
١٤٦-گامبیا
١١٩
٢,٦٦٠
٣,٦٥٩
١٤٧-مالی
١٣٢
٢,٦٠٨
٣,٤٤٠
١٤٨-قبرس
٢٥
١,٤٤٤
٣,١٥٤
١٤٩-بلیز
٤٦
١,٧٥٦
٢,٩٣٧
١٥٠-سودان جنوبی
٥٥
١,٢٩٠
٢,٨٧٢
١٥١-اروگوئه
٥٣
٢,١٧٢
٢,٦٦٣
١٥٢-بنین
٤١
٢,٣٣٠
٢,٥٥٧
١٥٣-بورکینافاسو
٦٥
١,٨٦٩
٢,٤١٤
١٥٤-گینه بیسائو
٤١
١,٨١٨
٢,٤٠٣
١٥٥-سیرالئون
٧٣
١,٧٧٧
٢,٣٤٠
١٥٦-مارتینیک
٢٤
٩٨
٢,٢٥٧
١٥٧-توگو
٥٢
١,٥٧٤
٢,١٣٩
١٥٨-یمن
٥٩٧
١,٣٤٤
٢,٠٥٧
١٥٩-لسوتو
٤٣
٩٦١
١,٩٢٣
١٦٠-نیوزیلند
٢٥
١,٨٣١
١,٩١٤
١٦١-چاد
٩٦
١,٢٢٣
١,٤١٠
١٦٢-لیبریا
٨٢
١,٢٧٨
١,٣٨٥
١٦٣-نیجر
٦٩
١,١٢٨
١,٢١٥
١٦٤-ویتنام
٣٥
١,٠٤٩
١,١٤٨
١٦٥-سائوتومه و پرنسیپ
١٥
٨٩٨
٩٣٥
١٦٦-کوراسائو
١
٥٠٩
٨٠٤
١٦٧-جزایر کیمن
٤٨
٦٥٩
٧٨٤
١٦٨-سان مارینو
٤٢
٦٩٠
٧٧٤
١٦٩-سن مارتن
٢٢
٦٨١
٧٦٩
١٧٠-جزایر تورکس و کایکوس
٦
٦٨٩
٦٩٨
١٧١-جبل‌الطارق
٠
٤٩٥
٦٣٠
١٧٢-پاپوآ گینه نو
٧
٥٤٥
٥٨٣
١٧٣-بوروندی
١
٤٩٧
٥٥١
١٧٤-تایوان
٧
٤٩٧
٥٤٨
١٧٥-سن مارتن
٨
٤٢٢
٥٣٨
١٧٦-کومور
٧
٤٩٤
٥١٧
١٧٧-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٧٨-جزایر فارو
٠
٤٧٣
٤٩٠
١٧٩-اریتره
٠
٣٩١
٤٥٧
١٨٠-موریس
١٠
٣٨٤
٤٢١
١٨١-جزیره من
٢٤
٣٢١
٣٤٨
١٨٢-بوتان
٠
٣٠٦
٣٣٢
١٨٣-مغولستان
٠
٣١٢
٣٢٨
١٨٤-کامبوج
٠
٢٨٠
٢٨٦
١٨٥-لیختن‌اشتاین
١
١٥٨
٢٨٢
١٨٦-موناکو
٢
٢٣٣
٢٨١
١٨٧-جزایر کیمن
١
٢١٥
٢٣٦
١٨٨-باربادوس
٧
٢٠٧
٢٢٤
١٨٩-برمودا
٩
١٧٤
١٨٨
١٩٠-سیشل
٠
١٤٨
١٥١
١٩١-کارائیب هلند
٣
١٢١
١٥٠
١٩٢-برونئی
٣
١٤٣
١٤٨
١٩٣-آنتیگوآ و باربودا
٣
١٠١
١٢٢
١٩٤-سن بارتلمی
٠
٦٦
٧٧
١٩٥-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٧٠
٧١
١٩٦-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
٠
٦٤
٦٨
١٩٧-ماکائو
٠
٤٦
٤٦
١٩٨-سنت لوسیا
٠
٢٧
٤٢
١٩٩-دومینیکا
٠
٢٩
٣٣
٢٠٠-فیجی
٢
٣٠
٣٣
٢٠١-تیمور شرقی
٠
٢٨
٢٩
٢٠٢-گرنادا
٠
٢٤
٢٧
٢٠٣-واتیکان
٠
١٥
٢٧
٢٠٤-کالدونیای جدید
٠
٢٧
٢٧
٢٠٥-لائوس
٠
٢٢
٢٤
٢٠٦-سنت کیتس و نویس
٠
١٩
١٩
٢٠٧-گرینلند
٠
١٦
١٧
٢٠٨-سن پی‌یر و میکلون
٠
١٢
١٦
٢٠٩-جزایر فالکلند
٠
١٣
١٣
٢١٠-مونتسرات
١
١٢
١٣
٢١١-صحرای غربی
١
٨
١٠
٢١٢-انگویلا
٠
٣
٣
٢١٣-جزایر سلیمان
٠
٠
٣
٢١٤-WLF
٠
٠
١