خراسان/هنگام تغذيه با نان و غلات نکات بسيار مهمي وجود دارد که بايد به آن ها توجه کرد. در اين مطلب با چند نکته آشنا مي‌شويم.
 
1- بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنيد.
2- بيشتر از نان هاي  داراي سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنيد.
3- بــراي کامــل کــردن ارزش غذايي پروتئيــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آن‌هــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنيـد تـا همـه اسـيد آمينه‌هـاي ضـروري تاميـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـي بـا نـان و.... نان‌هايـي را مصـرف کنيـد کـه فراينـد تخميـر در آن‌هـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـيد فيتيک موجـود در خميـر مهـار شـده باشـد.
4- در نان‌هايـي کـه بـراي ور آمـدن خميرشـان بـه جـاي خميـر مايـه از جـوش شـيرين اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخميـر انجـام نشـده است و اسـيد فيتيـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفيتـي از جملـه آهـن، روي و کلسـيم موجـود در نـان مي‌شـود. در نتيجـه کمبـود آهـن و کم خونـي ناشـي از آن و کمبـود روي و کلسـيم ايجـاد مي‌شـود.
5- انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک يـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته و ذرت بـو داده تنقلاتي بـا ارزش هسـتند. بــه جــاي کيــک و شــيريني خامــه اي و بيســکويت کــرم‌دار از بيســکويت ســبوس دار اســتفاده کنيــد.
6- مي توانيـد بـه جـاي مصـرف برنـج در بيشـتر وعده‌هـاي غذايـي از نـان سـبوس دار و ماکارونـي غني شــده بــا فيبــر اسـتفاده کنيـد. استفاده از برنج قهوه اي که سبوس بيشتري دارد از برنج سفيد بهتر است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar