روزياتو/آروغ زدن از ديرباز به عنوان يک عادت بد در نظر گرفته شده است اما در واقع اين کار يک عملکرد بيولوژيکي بسيار مهم را به سرانجام رسانده و به بدن اجازه مي دهد گازهاي به دام افتاده در قسمت هاي بالايي سيستم گوارش را آزاد کند. آروغ نزدن مي تواند باعث درد شديد و اضطراب مي شود و اين مشکل چنان بد فهميده شده است که تنها دو سال پيش به عنوان يک مشکل پزشکي پذيرفته شده است. اين حالت که نام پزشکي آن cricopharyngeus dysfunction يا abelchia است در واقع همان ناتواني در آروغ زدن بوده و زماني اتفاق مي افتد که ماهيچه کريکوفارينگوس که در قسمت بالاي ناي قرار دارد، نمي تواند آرام گرفته و هواي گير افتاده را آزاد کند. در حالت طبيعي، اين ماهيچه شبيه يک سوپاپ عمل مي کند و وقتي ما غذا را قورت مي دهيم براي يک لحظه در حالت ريلکس قرار مي گيرد در غير اين صورت بسته باقي مي ماند.