نصر تي وي/ در اين ويدئو نصر تي وي يک بازيگر زن را با سه نوع پوشش به کنار خيابان فرستاده، نتايج دوربين مخفي ضبط شده از اتفاقاتي که براي وي مي افتد، نتايج جالب توجهي است...