خراسان/ ناصر و خانواده اش به رستوران رفتند، قیمت غذای آن ها 129 هزار تومان شد، رستوران 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم روی فیش منظور کرد. موقع حساب و کتاب، مدیر رستوران از دوستان پدر ناصر درآمد و برای همین 20 درصد تخفیف هم روی قیمت غذا حساب کرد.عدد نهایی که باید بپردازند چند است؟
پاسخ معما:

نکته انحرافی معما این است که صاحب رستوران 20 درصد تخفیف را روی کل رسید محاسبه نکرده، بلکه 9 درصد مالیات را براساس همان 129 هزار تومان محاسبه کرده، یعنی 11610 تومان باید مالیات به رسید اضافه شود. 25800 تخفیف غذا می شود.
129000-25800= 103200
103200+11610= 114810


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید