خراسان/ نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟