خراسان/ با توجه به منطق اعداد موجود در مثلث، عدد مربوط به جای علامت سوال را پیدا کنید.
پاسخ تست هوش:
(11) در هر ضلع مثلث، مجموع دو عدد گوشه ای در یکی از دوایر همان ضلع نوشته شده به همین ترتیب تقاضل دو عدد گوشه.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید