٩٧١
١

آخرین خبر/ خانم یهودی که مسلمان شده بود برای مادر یهودی خودش تربت امام حسین را برای شفا برده بود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید