خراسان/ پیامبر اسلام(ص) فرمودند: دیوان های اعمال نزد خدا سه گونه است: دیوانی که خداوند به آن هیچ اعتنایی نمی کند. دیوانی که خداوند از آن چیزی را فرو نمی گذارد و دیوانی که خداوند آن را نمی بخشاید. اما دیوانی که خداوند آن را هرگز نمی بخشاید، شرک به خداست. دیوانی که خداوند به آن اعتنایی نمی‌کند، ظلم بنده به خود است در کارهایی که به رابطه او و خدا مربوط می شود، مانند نگرفتن روزه، یا نخواندن نماز. اما دیوانی که خداوند کمترین چیزی از آن را فرو نمی گذارد، ستم بندگان به یکدیگر است که چاره ای جز قصاص ندارد .

مسند ابن حنبل


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید