خراسان/ باید محتویات دو تا از پنج جعبه زیر را در یک کیسه بریزید. با ریختن کدام دو جعبه، بالاترین احتمال بیرون کشیدن یک توپ قرمز به صورت تصادفی رخ می‌دهد:
جعبه الف: ۳ توپ قرمز و ۵ توپ آبی
جعبه ب: ۴ توپ قرمز و ۶ توپ آبی
جعبه ج: ۷ توپ قرمز و ۹ توپ آبی
جعبه د: یک توپ قرمز
جعبه ی: ۱۲ توپ قرمز و ۱۴ توپ آبیپاسخ معمای توپ ها:
جعبه های «د» و «ی». این دو جعبه احتمال ۱۳/۲۷ (۴۸درصد) بیرون کشیدن یک توپ قرمز را ایجاد می‌کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید