خراسان/ دوشاب، شیره انگور است که بماند و ترش شود. به کسی که خوب و بد، زشت و زیبا، پسندیده و ناپسند و... در نظرش یکسان و هم ارزش باشد و برایش فرق نکند، می گویند فلانی «دوغ و دوشاب برایش یکی است.»ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید