خراسان/ جاکارتایی: دنیای بی دوست وحشت سراست.
یونانی: اگر نادان ساکت شود، مجادله تمام می شود.
فرانسوی: با گفتن کلمه صلح، دنیا ایمن نمی شود.
دانمارکی: هرچه شخص نجیب تر باشد، غرورش کمتر است.
لاتینی: وقتی از دیگران ناراضی می شویم که از خود ناراضی هستیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید