خراسان/ با توجه به شکل های داده شده در تصویر پایین، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پاسخ در تصویر دوم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید