فرارو/ در مسابقات سوارکاری دونکاستر انگلستان چهار اسب سوار همزمان از خط پایان عبور کردند. تماشاگرانی که این مسابقه سوارکاری را از نزدیک مشاهده کردند از این اتفاق هیجان زده شدند و منتظر بودند تا با بررسی های لازم نتیجه نهایی اعلام شود. با بررسی های میلیمتری نفر اول، دوم، سوم و چهارم مشخص شدند.