شهر حدیث/ پیامبرخدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را .
کنزالعمّال : 15080 منتخب میزان الحکمة : 236