باشگاه خبرنگاران/ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺸﻬﺪ، محدودیت‌های ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از روز جمعه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

خلیل الله ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداریﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) آﻣﺎده اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ از ساعت ۱۱ ﻇﻬﺮ فردا، جمعه ۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ شد.

وی اﻓﺰود: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺮازی و اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺷﺐ تاسوعا و روزﻫﺎی ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای ورود هیئتﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﺮای ﺧﺮوج هیئت ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره به اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی، اداﻣﻪ داد: روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺧﻄﻮط ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم، ﻣﺒﺎدی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ از ظهر جمعه، ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar