باشگاه خبرنگاران/ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺸﻬﺪ، محدوديت‌هاي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از روز جمعه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

خليل الله ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداريﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﻋﺰاداري اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) آﻣﺎده اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮراي ﺣﺴﯿﻨﯽ از ساعت ۱۱ ﻇﻬﺮ فردا، جمعه ۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮاي ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ شد.

وي اﻓﺰود: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺮازي و اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺷﺐ تاسوعا و روزﻫﺎي ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮاي ورود هيئتﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي ﺑﺮاي ﺧﺮوج هيئت ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره به اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي، اداﻣﻪ داد: روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺧﻄﻮط ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم، ﻣﺒﺎدي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮي ﺑﺮاي ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ از ظهر جمعه، ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar