باشگاه خبرنگاران/ تعزيرات حکومتي گيلان صاحب يک شرکت را به علت تقلب در فروش خودرو محکوم و جريمه کرد.

منصور انصاري، مديرکل تعزيرات حکومتي استان گيلان گفت: با شکايت احدي از اشخاص حقوقي مبني بر تقلب در فروش خودرو، موضوع پس از وصول شکايت در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: پس از تشکيل پرونده در اداره کل تعزيرات استان گيلان، متهم احضار و دفاعياتش شنيده شد.
مديرکل تعزيرات حکومتي گيلان تصريح کرد: شعبه اتهام انتسابي را وارد دانست و متهم را به پرداخت جريمه يک ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريالي در حق دولت و ۲۵۰ ميليون ريالي در حق شاکي خصوصي و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today