باشگاه خبرنگاران/ تعزیرات حکومتی گیلان صاحب یک شرکت را به علت تقلب در فروش خودرو محکوم و جریمه کرد.

منصور انصاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت: با شکایت احدی از اشخاص حقوقی مبنی بر تقلب در فروش خودرو، موضوع پس از وصول شکایت در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: پس از تشکیل پرونده در اداره کل تعزیرات استان گیلان، متهم احضار و دفاعیاتش شنیده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: شعبه اتهام انتسابی را وارد دانست و متهم را به پرداخت جریمه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی در حق دولت و ۲۵۰ میلیون ریالی در حق شاکی خصوصی و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today