مثلث/ يکصد و هفدهمين مرحله از يارانه نقدي 45500 توماني مربوط به آبان ماه ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود.

يارانه نقدي آبان ماه روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوارها واريز مي شود. 
يارانه نقدي در حالي ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه، به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود که پنجمين قسط وام يک ميليون توماني کرونا به مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع يارانه خانوار کسر خواهد شد.
يکصد و هفدهمين مرحله از يارانه نقدي 45500 توماني مربوط به آبان ماه، همراه با افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود.
يارانه معيشتي جديد به ۶۰ ميليون ايراني براي تامين کالاهاي اساسي خود تعلق مي گيريد. يارانه جديد به دنبال کمک به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از طريق اعطاي يارانه خريد کالاهاي اساسي است.