باشگاه خبرنگاران/ تلاش قرق بانان و محيط بانان براي اطفاي کنده‌هاي دودزا در تنها نقطه باقي مانده در ارتفاعات سخت گذر توسکستان ادامه دارد.

کنده هاي دودزا در جنگل توسکستان گرگان در منطقه سخت گذر گجه در ميان احاطه برف پاييزي بوده و نگراني از بابت شعله ور شدن آتش وجود ندارد.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today