باشگاه خبرنگاران/ استاندار زنجان از ممنوعيت برگزاري هرگونه مراسم و برنامه تجمعي در استان زنجان خبر داد و گفت: تمام مطب‌ها نيز بايد بر اساس دستورالعمل هاي بهداشتي فعاليت کنند.

فتح‌الله حقيقي، استاندار زنجان بر لزوم تقويت رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در استان زنجان تاکيد کرد و گفت: دانشمندان بر اين نکته تاکيد دارند که شستشوي مداوم دست‌ها، فاصله‌گذاري اجتماعي و استفاده از ماسک بايستي به خوبي رعايت شود.
او با بيان اينکه افرادي که دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت نمي‌کنند از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، افزود: در صورت ابتلا بايد هزينه‌هاي بيمارستان را به صورت قيمت تمام‌شده پرداخت کنند.
استاندار زنجان گفت: برگزاري هرگونه مراسم و برنامه هاي تجمعي تحت هر عنواني ممنوع بوده و همه مطب‌ها نيز بايد بر اساس دستورالعمل هاي بهداشتي فعاليت کنند.
حقيقي تاکيد کرد: هرگونه تجهيزات مورد نياز دانشگاه علوم پزشکي براي مبارزه با کرونا بايد تأمين شده و دستگاه اکسيژن‌ساز مورد نياز بيمارستان‌هاي استان زنجان براي تمام شرايط اضطراري بايد تأمين شود.
او با بيان اينکه هيچ مشکل اعتباري در اين خصوص وجود ندارد، ادامه داد: قرارگاه عملياتي مبارزه با کرونا بايد به صورت جدي و اجرايي در سريع‌ترين زمان به وظايف خودعمل کند.
حقيقي گفت: تشکيل قرارگاه به معناي حذف ستاد کرونا و کميته‌هاي آن نيست و ستاد کروناي زنجان با قدرت به وظايف خود عمل کرده و قرارگاه نيز در استان زنجان با مسئوليت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و در شهرستان‌ها و بخش‌ها نيز به ترتيب با مسئوليت فرمانداران و بخشداران تشکيل مي‌شود.

 
 
 

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today