صدا و سیما/ سامانه اخیر 33 میلی متر بارندگی در لرستان در پی داشت.

با ورود سامانه اخیر به لرستان به طور میانگین ایستگاههای هواشناسی 33 میلی متر بارندگی در استان ثبت کردند.
بیشترین بارندگی در این مدت در ایستگاه سپید دشت با 55 میلی متر و کمترین در ایستگاه ایمان آباد با 13 میلی متر گزارش شد.
همچنین در این مدت در خرم آباد مرکز لرستان 24 میلی متر بارندگی گزارش شد.
در مناطق سردسیر لرستان از جمله روستای فرسش الیگودرز و نیز ارتفاعات این استان بارشها به صورت برف بود.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy