باشگاه خبرنگاران/ گزارش‌های مردمی حاکی از عدم تعطیلی کامل مشاغل گروه‌های دو، سه و چهار در کرج است.

گزارش های شهروند خبرنگار ما حاکی از آن است که بعد از اعلام تعطیلی دو هفته ای مشاغل گروه های دو، سه و چهار به منظور قطع زنجیره شیوع کرونا، این مصوبه در دومین روز اجرای آن توسط مشاغل نامبرده به صورت پنجاه درصدی مورد اسقبال قرار گرفته است؛ این حالی است که استقبال اصناف از مصوبه یاد شده در روز گذشته قابل قبول و مطلوب بود.
براساس گزارش شهروندخبرنگارما، اغلب صاحبان مشاغل گروه های دو، سه و چهار درواکنش به این پرسش که چرا واحد صنفی خود را تعطیل نکرده اند یک صدا می گویند بانک ها تعطیل نیستند و ما چک داریم و چک هم قابل برگشت خوردن است جدا از واکنش نسبتا منطقی اصناف؛ قانون، قانون است و رعایت آن الزامی است.
سلیمانی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در واکنش به این مسئله گفت: شهروندان درصورت فعالیت مشاغل گروه های دو، سه و چهار، موضوع را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.
وی افزود: اگر چنانچه بعضی ادارات کارمندان خود را بدون رعایت به کارگیری یک سوم کارکنان به اجبار به سرکار می برند، کارمندان موضوع را از طریق تماس با سامانه یادشده به اطلاع ما برسانند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday