پيک نکا/ استاندار مازندران گفت: سايت اداري استان با هدف مديريت و کنترل ترافيک سطح شهر، کاهش هزينه ها، تسهيل دسترسي مردم به ادارات و پيشبرد امور اداري آنان در خارج شهر ساري ساخته ميشود.

احمد حسين زادگان استاندار مازندران افزود: نبود پارکينگ هاي متناسب با ميزان جمعيت ثابت و متغير و معابر فاقد الزامات فني براي سرويس دهي در ساري ، ضرورت ايجاد سايت اداري را دوچندان مي نمايد.
نماينده عالي دولت در مازندران خروج مجموعه ادارات از محدوده شهري ساري و تجميع آنها در سايت اداري در جنب شهر را راهي براي پرهيز از سفرسازي و سفرپذيري عنوان کرد و يادآور شد: البته بايد توجه داشت که صرفِ مشکلات آمد و شد بدون توجيه اقتصادي نمي تواند مبناي لازم و کافي براي تصميم گيري در مورد تجميع، خوشه بندي و خروج ادارات از مرکز شهر باشد.
حسين زادگان کاستن از هزينه هاي ناشي از کاهش ترافيک سنگين و مشکل پارکينگ در شهر ساري، کاهش سفرهاي کارمندان ادارات به واسطه ارتباطات بين ادارات همکار و وابسته به دليل قرارگيري در خوشه هاي همگن، امکان ايجاد کاربري ها و فعاليت هاي مکمل مانند مرکز همايش ها، امکان ساخت در ارتفاع بيشتر نسبت به تراکم ساختماني متوسط کنوني ادارات و سطح اشغال کمتر و فضاي باز بيشتر را از مزيت ها و فاکتورهاي توجيه پذيري اقتصادي اين طرح برشمرد و گفت: اين امر نهايتا با هدف تسهيل در خدمات رساني به مردم تحقق خواهد يافت.
استاندار مازندران به ضرورت توجه به مسايل فني در احداث اين سايت اشاره کرد و افزود : از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در اين راستا بهره گيري خواهد شد.
وي گفت: در طرح اين مجموعه، زيرساخت هاي لازم ديده شده و امکانات مورد نياز اين سايت اداري نيز پيش بيني شد.
در حال حاضر تمامي ۳۱ دستگاه اجرايي دولتي مازندران در شهر ساري مستقر هستند.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today