ايسنا/ پرتره هايي از خودروهاي پوشيده با برف را در اردبيل مشاهده مي کنيد.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today