برترين ها/ معاون آموزشي وزارت علوم با تاکيد بر اينکه آموزش دانشجويان در ترم آينده مجازي خواهد بود، گفت: در صورتي که ستاد مقابله با کرونا، مصوبه اي مبني بر حضور دانشجويان اعلام کند شيوه آموزش تغيير خواهد کرد.

دکتر علي خاکي صديق معاون آموزشي وزارت علوم با تاکيد بر اينکه آموزش دانشجويان در ترم آينده مجازي خواهد بود، گفت: در صورتي که ستاد مقابله با کرونا، مصوبه اي مبني بر حضور دانشجويان اعلام کند شيوه آموزش تغيير خواهد کرد.
دکتر علي خاکي صديق ضمن بيان اين مطلب به تشريح جزئيات برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان و همچنين نحوه آموزش دانشگاه ها در ترم آينده اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه آموزش دانشجويان در ترم آينده کاملا بستگي به تصميمات ستاد ملي مقابله با کرونا دارد و تاکنون مصوبه اي به منظور آموزش حضوري دانشگاه ها از سوي اين ستاد صادر نشده است. بنابراين براساس روند ترم قبل، کلاس هاي ترم آينده به شکل مجازي برگزار خواهد بود، مگر اينکه مجوز حضور دانشجويان را از سوي ستاد دريافت کنيم.
وي همچنين در خصوص نحوه آموزش دروس عملي دانشجويان نيز گفت: ما درخواست هايي به منظور اعطاي مجوز براي دانشگاه هايي که دانشجويان بومي دارند نظير دانشگاه فني و حرفه اي و علمي و کاربردي داريم تا اين دانشگاه ها دروس عملي خود را به شکل حضوري در محل زندگي خود برگزار کنند. اما هنوز اين مجوز صادر نشده است.
معاون آموزشي وزارت علوم همچنين به تقاضاي تصويب آيين نامه دورکاري از سوي برخي دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در جريان جزئيات اين آيين نامه نيستم اما به نظر مي رسد اين موضوع در خصوص فعاليت کارکنان دانشگاه ها باشد که تصميم گيري در خصوص آن با معاونت آموزشي وزارت علوم نيست.
وي در خصوص امتحانات پايان ترم دانشجويان نيز گفت: در حال حاضر امتحانات دانشجويان به شکل مجازي برگزار مي شود و براي ارزيابي دوره هاي الکترونيکي ما از قبل دستورالعملي به دانشگاه ها ابلاغ کرديم و آن اين بود که ارزيابي نبايد منوط به امتحان پايان ترم باشد بلکه بايد دانشجويان در طول ترم و به صورت مستمر ارزيابي شوند تا مقداري صحت ارزشيابي افزايش يابد و براي امتحان پايان ترم نيز که بخش کوچکي از ارزيابي ها را پي دارد نيز اعلام کرديم دانشگاهها از امکانات نرم افزارهاي موجود براي بالا بردن امنيت امتحانات استفاده کنند.
وي تأکيد کرد: البته برخي دانشگاه ها نظير دانشگاه تهران سيستم ها و سازوکار خودشان را دارند و دانشگاه ها با توجه به امکاناتي که دارند مي توانند راهکارهاي خود را براي تأمين امنيت امتحانات به کار بگيرند بنابراين ما دستورالعمل واحدي که همه براساس آن عمل کنند،ارائه نکرديم.
دکتر خاکي صديق در خصوص اعتراض به رأي ديوان عالي عدالت اداري در خصوص حقوق اعضاي هيأت علمي نيز تأکيد کرد: اين ديوان تأکيد کرده است بايد يک سقفي را در خصوص حقوق اعضاي هيأت علمي اعمال کنيم که اين سقف قبلا در حقوق اعمال نمي شد و ميزان آن حدود هفت برابر حقوق پايه اعضاي هيأت علمي است و اگر اجرايي شود حقوق اساتيد تمام و دانشيارها کاهش مي يابد.