فارس/ با انتصاب مديرکل امنيتي استاندراي مازندران به سمت دبير کميسيون قاچاق کالا به نظر مي‌رسد که قرار نيست فعاليت مديريت قرضي در استان به تمام برسد و روز به روز به تعدادشان اضافه مي‌شود.

مديريت قرضي اين روزها واژه چندان غريب در استان نيست، استاندار مازندران اين روزها جايگزين شورا در شهرداري ساري شده است، مديرکل سياسي- انتخاباتي استانداري مازندران همزمان در دو جبهه خدمت مي‌کند، مسؤول امنيتي- انتظامي استانداري مازندران با حفظ سمت دبير کميسيون قاچاق کالا و ارز مازندران معرفي شده است.
به صورت کلي از نظر قانوني جايگزيني استاندار در شورا مورد تاييد است؛ اما فعاليت همزماني مديرکل امنيتي- انتظامي استانداري مازندران به عنوان دبير کميسيون ستاد قاچاق کالا و ارز و همچنين فعاليت مديرکل سياسي و انتخابات به عنوان مديرکل سياسي امنيتي چندان قابل توجيه نيست.
اينکه مديرکل سياسي- امنيتي استاندار مازندران به دليل بيماري نمي‌تواند در محل کار حاضر شود توجيه دارد؛ اما آيا يک نفر مي‌تواند همزمان دو مسؤوليت حساس را مديريت کند جاي بحث دارد.
مديرکل سياسي- امنيتي استانداري مازندران در حالت عادي با ترافيک جلسات کاري مواجه بوده است، با توجه به در پيش بودن دو انتخابات بزرگ قطع به يقين ترافيک کاري مديرکل سياسي و انتخابات دست کمي از فعاليت دفتر معاونت سياسي امنيتي استانداري مازندران ندارد.
فعاليت مديريت قرضي در استانداري مازندران حتي به ستاد قاچاق کالا و ارز مازندران هم سرايت کرده است.
حسين‌زادگان حدود يک‌ماه گذشته در حکمي قابل تامل دبير کميسيون ستاد قاچاق کالا و ارز مازندران را تغيير داده و همزمان به شيرازي مديرکل سياسي و انتخابات مسؤوليت داده که سرپرستي اين کميسيون را برعهده بگيرد.
بررسي اجمالي که در اين حوزه‌ها انجام شود، نشان مي‌دهد که هر پست مديريتي در جاي خودش با وجود مديران تمام وقت فرصت و رسيدگي به همه امور را ندارند چه برسد اينکه مديران قرضي بخواهند در اين مسؤوليت‌ها امور استاني را پيش ببرند.
سوابق مديريتي در استان مازندران نشان مي‌دهد که در کمتر دوره‌اي از مسؤوليت استانداران در مازندران با کمبود پست‌هاي مديريتي مواجه بوده‌اند.
مسائل شوراي شهر و بيماري مديرکل سياسي امنيتي استانداري مازندران اتفاقات ناخواسته‌اي است که حسين‌زادگان با آن مواجه شده است؛ اما هنوز براي رسانه‎ها و افکار عمومي تغيير دبير کميسيون ستاد قاچاق کالا و ارز و همزماني فعاليت مديرکل امنيتي انتظامي در اين پست مديريتي روشن نشده است.
با توجه به شرايط به وجود آمده ناشي از شيوع کرونا و عدم تمايل متوليان امر در استانداري براي تقويت ارتباط رسانه‌اي در چند ماه اخير انتظار است که مديران استانداري دست‌کم در سايت استانداري مازندران درباره تداوم فعاليت مديريت قرضي در استان مازندران پاسخ روشني به افکار عمومي بدهند و مشخص کنند تا کي اين روند ادامه خواهد داشت.


آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today