فارس/ باسخنراني ويدئو کنفرانسي قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در قم افتتاح شد.

مراسم افتتاح دفتر مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر امروز با حضور دست اندرکاران و برخي رؤساي کميته هاي تخصصي اين دفتر و سخنراني ويدئوکنفرانسي رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
محمدباقر قاليباف در بخشي از سخنان خود دفتر قم مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي را مرکزي براي پرداختن به مسائل کاربردي و توسعه اي امر قانونگذاري دانست و گفت: البته مرکز تحقيقات اسلامي مجلس هم به مسائل بنيادين مربوط به توجه به فقه و شرع مقدس در امر  قانونگذاري مي پردازد و اين دو مرکز موازي کاري نخواهند داشت.
همچنين در ادامه اين مراسم برخي معاونان و رؤساي کميته هاي تخصصي دفتر قم مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نکاتي را درباره مأموريت ها و وظايف اين دفتر بيان کردند.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday