صدا و سيما/ وزش باد، هواي پاک را براي برخي مناطق استان و هواي سالم را براي کلانشهر اصفهان به ارمغان آورد.

بنابر اعلام سامانه برخط پايش هوا، هم اکنون هواي اين کلانشهر با ۵۷ AQI سالم و درمناطق انقلاب با ۳۲، رهنان ۲۳، فيض ۴۳ و شهر‌هاي شاهين شهر با ۳۰ و مبارکه با ۴۷ AQI پاک ثبت شده است.
همچنين کيفيت هوا در ايستگاه‌هاي احمد آباد با ۷۰، استانداري اصفهان با ۵۴، پروين با ۵۲، خرازي با ۷۱، رودکي با ۶۴، فرشادي با ۶۱، کاوه با ۵۳، کردآباد با ۷۴، ميرزا طاهر با ۸۲ و ورزشگاه ميثاق با ۶۶ AQI سالم است.
شاخص کيفي هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم براي گروه‌هاي حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم براي عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسيار ناسالم و بيشتر از ۳۰۰ خطرناک است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today