یزدرسا/ مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند استانها اعلام کرد: میزان نرخ تورم 12ماه خانوارها ی یزدی به35.2 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 2.6 درصد افزایش داشته است.

میزان نرخ تورم دوازده ماه خانوارهای یزدی در اسفند به 35.2 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 2.6 درصد افزایش را نشان می دهد که بعد از استان کرمان با 2.7 درصد افزایش در جایگاه بعدی بیشترین افزایش نرخ تورم قرار دارد، همچنین میزان نرخ تورم خانوارهای کل کشور در اسفند به 36.4 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته 1.8 درصد افزایش داشته است.
خانوارهای شهری:
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم برای خانوارهای شهری یزد در اسفند به 33.9 درصد رسیده است که این عدد در ماه گذشته 31.4 درصد بوده که نشان از افزایش 2.5 درصدی دارد، این درشرایطی می باشد که نرخ تورم خانوارهای شهری کل کشور به 36.2 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته2.1 درصد افزایش داشته است.
خانوارهای روستایی:
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوارهای روستایی یزد در اسفند به 43.3 درصد رسیده که بعد از استان همدان دارای بالاترین نرخ تورم برای خانوارهای روستایی می باشد که این عدد نسبت به ماه گذشته 2.9 درصد افزایش نیز داشته و این در شرایطی است که نرخ تورم خانوارهای روستایی کل کشور 37.7 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته 2.7 درصد افزایش را نشان می دهد.


آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today