رکنا/ مرد روانسری با یک مار همزیستی مسالمت آمیزی دارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today