مهر/ آتش سوزی در خط نقاله کارخانه گندله سازی سیرجان برای ساعاتی فعالیت این کارخانه را مختل کرد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar