ايلنا/ گزارش تصويري از تجمع کشاورزان شرق اصفهان را مشاهده مي کنيد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today