مهر/ مدير کل هواشناسي استان قم گفت: از ابتداي سال زراعي جاري از مهرماه تاکنون ۱۰۶ و ۶ دهم ميلي متر بارندگي رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد کاهش داشته است.

مهران حيدري بني مدير کل هواشناسي استان قم با بيان اينکه از ابتداي سال زراعي جاري از مهرماه تاکنون ۱۰۶ و ۶ دهم ميلي متر بارندگي رخ داده در حالي که اين ميزان در سال زراعي قبل ۲۴۰ و پنج دهم ميلي متر بوده که ۵۶ درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: ميزان بارندگي طي اين مدت در دوره آماري بلند مدت ۱۳۷ و يک دهم ميلي متر بوده است و ميزان بارندگي امسال نسبت به ميانگين بلند مدت بيش از ۲۲ درصد کاهش داشته است.
مدير کل هواشناسي استان قم با اشاره به اينکه بيشترين کاهش بارش مربوط به خلجستان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲۶ ميلي ليتر کاهش داشته و نسبت به آمار بلندمدت نيز که ۲۲۷ ميلي متر بوده، ۷۴ ميلي متر کاهش داشته است، افزود: آنچه بر اساس روند معمول اندازه گيري شده تا ۱۶۰ ميلي متر بارندگي مي‌باشد و هنوز به ۳۳ درصد بارندگي نياز است و بايد ۵۰ ميلي متر ديگر بارندگي دريافت کنيم.
وي ادامه داد: سهم بارش‌ها در سال زراعي جاري بسيار کمتر از ميزان بارش‌هاي کل سال زراعي جاري خواهد بود.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday