آخرین خبر/ چشم‌انتظاری خانواده‌های معدنچیان دامغان به روز پنجم رسید!

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today